Pravno obaveštenje internet lokacije www.izaberi.rs

Sva prava zadržana. Obaveštenje se odnosi na početnu stranicu i sve podstranice internet portala www.izaberi.rs. Informacije i građa na elektronskoj adresi www.izaberi.rs zaštićene su pravima intelektualnog vlasništva društva Informa Studio d.o.o.

Ograničenje odgovornosti

Sve informacije i građa na izaberi.rs su informativnog značaja. Informa Studio d.o.o. će se truditi da internet lokacija www.izaberi.rs radi na najbolji mogući način, međutim, ne preuzima odgovornost i ne daje garanciju na nesmetan rad www.izaberi.rs. Svi korisnici koriste www.izaberi.rs na sopstvenu odgovornost. Informa Studio d.o.o., kao nijedno drugo fizičko ili pravno lice koje je učestvovalo u stvaranju, nastanku i izradi internet lokacije www.izaberi.rs ili koje još učestvuje u nadogradnjama i novim informacijama i građi, ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi proizašla iz pristupa, upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija i građe na internet lokaciji www.izaberi.rs ili za bilo kakve greške ili nedostatke u njihovom sadržaju. Preduzeće Informa Studio d.o.o. takođe ne može da bude odgovorno za bilo kakva oštećenja (uključujući i ona koja prouzrokuju virusi) računarske opreme, mobilnih telefona ili bilo koje druge aplikacije kojom se može pristupiti stranici usled vaše posete stranici ili bilo kakve njene upotrebe. Preduzeće Informa Studio d.o.o. ne može da bude odgovorno ni za kakvu štetu bilo koje vrste koja bi mogla da nastane usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe internet stranice www.izaberi.rs.

Preduzeće Informa Studio d.o.o. će se postarati za pravilnost, ažurnost i potpunost podataka sadržanih na ovim stranicama, međutim, ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu pravilnost, ažurnost i potpunost.

Informa Studio d.o.o. može bilo kada da izmeni ove stranice bez prethodne najave i ne preuzima nikakvu odgovornost za posledice tih izmena.

Ograničenje upotrebe informacija i građe

Informacije i građu koje su prikazane na ovoj stranici možete učitati sa mreže za svoju ličnu upotrebu, pri čemu ne smete da izmenite oznake autorskih prava, druga obaveštenja o pravima intelektualnog vlasništva ili obaveštenja o drugim pravima. Dozvoljeno je učitavanje i štampanje informacija i građe u svrhu pregledanja i čitanja u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje, izmena informacija i građe na internet stranici www.izaberi.rs ili njihovo slanje poštom i širenje na bilo koji drugi način bez prethodnog pismenog pristanka je zabranjeno. Zabranjena je i upotreba bilo kojeg elementa internet stranice www.izaberi.rs u bilo koju drugu svrhu, osim za isključivo ličnu, nekomercijalnu i domaću upotrebu.

Informa Studio d.o.o. ne odgovara za oblik i sadržaj internet stranica koje su na bilo koji način povezane sa www.izaberi.rs. Prilikom posete i korišćenja povezanih internet stranica odgovornost preduzeća Informa Studio d.o.o. je za sve slučajeve isključena.

Preduzeće Informa Studio d.o.o. može da izmeni ovo pravno obaveštenje bilo kada, a za korisnike je obavezujuća svaka izmena, zato preporučujemo da ih u slučaju upotrebe pratite na ovim stranicama. Upotrebom ove stranice pokazali ste i potvrdili da ste upoznati sa našim uslovima i da se sa njima slažete.

Upotreba stranice u suprotnosti sa navedenim pravilima je zabranjena. Korisnik koji upotrebljava stranice na način koji je u suprotnosti sa navedenim pravilima u potpunosti je odgovoran materijalno, kao i za nastalu štetu.