Uslovi za ponuđače Izaberi.rs

1. Osnovne informacije

Izaberi.rs nudi tehnološku platformu koja pomaže ponuđačima (preduzećima i pojedincima) u traženju novih klijenata, tako što im šalje proverene upite u vezi sa njihovim uslugama. Izaberi.rs nudi pretplatu na usluge slanja upita ponuđačima. Ponuđačima koji su pretplaćeni na uslugu Izaberi.rs obračunava svaki poslati upit u skladu sa njihovom pretplatom. Izaberi.rs deluje isključivo kao platforma za slanje upita i ne garantuje da će korisnici naručiti uslugu kod ponuđača.

2. Definicije pojmova

"datum početka važenja" je datum s kojim ponuđač želi da počne da koristi usluge Izaberi.rs;
"upit" označava jedan zahtev korisnika za dobijanje ponude ponuđača;
"region slanja upita" označava region iz kojeg ponuđač prima upite;
"kategorije upita" su vrste upita na čije primanje je ponuđač pretplaćen kod Izaberi.rs, pri čemu se slaže da Izaberi.rs vrši izbor o uključivanju upita u određenu kategoriju po sopstvenom nahođenju;
"mesečni budžet" je ograničenje najvišeg iznosa koji je određen u narudžbenici koji će ponuđač platiti Izaberi.rs za upite u određenom kalendarskom mesecu tokom trajanja pretplate i koje povremeno može da se uveća sporazumom između ugovornih strana;
"sedmično ograničenje" predstavlja najveći broj upita koji je određen u narudžbenici i koje se ponuđač obavezuje da će platiti Izaberi.rs u određenoj kalendarskoj sedmici, a koja može povremeno da se uveća sporazumom između ugovornih strana;
"narudžbina" označava narudžbinu ponuđača određene vrste naplativih upita. Računa se da je narudžbina popunjena prilikom potpisa narudžbenice;
"narudžbenica" je obrazac za naručivanje usluga Izaberi.rs;
"cene" koje Izaberi.rs obračunava ponuđaču za uslugu određene su u poglavlju 4. u nastavku;
"Izaberi.rs" označava preduzeće Informa Studio d.o.o., Beograd, telefon: 011 321 68 65, e-pošta: info@izaberi.rs;
"ponuđač" je pravno lice ili pojedinac koji je naručio usluge kod Izaberi.rs;
"ponuda" je ponuda ponuđača prosleđena na osnovu upita korisnika koja važi barem 3 dana;
"usluga" je usluga slanja upita koju Izaberi.rs obezbeđuje korisnicima, tako što im šalje upite u skladu sa narudžbinom. Izaberi.rs ponuđaču šalje upite u skladu sa specifikacijama koje su detaljno navedene u narudžbenici, a ponuđaču obračunava pojedinačne poslate upite u skladu sa cenovnikom;
"pretplata" je pretplata ponuđača na usluge Izaberi.rs;
"trajanje pretplate" označava period tokom kojeg je ponuđač pretplaćen na uslugu i koji je određen u narudžbenici, a regulisan je Pravilnikom o otkazivanju i vraćanju kupovne cene koji je određen u poglavlju 6. u nastavku;
"korisnik" označava korisnika (pravno lice ili pojedinca) internet lokacije koji zahteva ponudu za usluge ili proizvode ponuđača;
"internet lokacija" je internet lokacija https://www.izaberi.rs i sve podstranice.

3. Usluge slanja upita

Ugovorne strane se slažu da preduzeće Izaberi.rs samostalno odlučuje kada i kako će slati upite ponuđaču, kao i o broju upita koje će poslati ponuđaču.

Izaberi.rs ne daje nikakve garancije u vezi sa obimom ili sadržajem upita koje će ponuđač dobiti, jer isti zavise od podataka koje korisnici šalju Izaberi.rs.

Izaberi.rs šalje podatke za kontakt sa korisnikom ponuđaču, npr. ime, prezime, broj telefona, adresa e-pošte, adresa i druge podatke iz njegovog upita, a ponuđač se slaže sa otkrivanjem svojih podataka korisniku, uključujući i objavu bilo kakvih ocena, mišljenja ili komentara tog korisnika. Ponuđač se slaže da neće objavljivati javne komentare o Izaberi.rs, a da prethodno nije dobio njegovu pismenu saglasnost.

Izaberi.rs ne odgovara i ne smatra se odgovornim za bilo kakvo kašnjenje, gubitak, povećanje troškova ili nepredviđene tehničke teškoće koje su povezane sa dobijanjem upita ili odgovorom na njih ili koje na bilo koji drugi način utiču na ponudu ponuđača. Ponuđač preuzima isključivu odgovornost za eventualnu štetu i bilo kakve zahteve, uključujući i odštetne zahteve za štetu koja bi u vezi sa navedenim nastala ponuđaču, njegovim zaposlenim, direktorima ili deoničarima.

Ponuđač priznaje i slaže se da usluga koju Izaberi.rs nudi nije isto što i prodaja. Izaberi.rs ne garantuje da će korisnici naručiti proizvode i usluge proizvođača. Izaberi.rs ne garantuje da korisnik raspolaže finansijskim sredstvima za plaćanje usluge i proizvoda ponuđača. Izaberi.rs, njegove zaposlene, direktore i deoničare ponuđač oslobađa bilo kakve odgovornosti i tereta koji proizlaze iz zahteva, protivzahteva, gubitaka ili štete u vezi sa navedenim. Zato se ugovorne strane slažu da Izaberi.rs obezbeđuje isključivo upite koji su predmet uslova ovog sporazuma i ne obezbeđuje i ne garantuje profit ili poslove.

Ponuđač garantuje da je pravilno registrovan kod nadležnih državnih organa ili privrednih organizacija, da ispunjava svoje poreske obaveze i da će izvoditi usluge i dostavljati proizvode s najvećom brigom na osnovu dobijenih upita u skladu sa svim važećim zakonodavstvom i standardima u Republici Srbiji, uključujući i sve važeće zakone o zaštiti podatka i privatnosti, kao i na osnovu stručnog znanja u oblasti ili struci u kojoj obavlja delatnost.

Izaberi.rs nije odgovoran za bilo kakav spor između ponuđača i korisnika bez obzira na to kada se pojavi, jer funkcioniše samo kao platforma za slanje upita. Izaberi.rs nije odgovoran za ponude ili sporazume između ponuđača i korisnika, izvođenje, pravne i druge posledice koje između ostalog nastanu zbog izvođenja, prestanka ili kršenja takve ponude ili kasnijeg sporazuma. Ponuđač je isključivo odgovoran za svoj ugovorni odnos sa korisnikom i time preduzeće Izaberi.rs, njegove zaposlene, direktore i deoničare štiti od svakog zahteva, protivzahteva, gubitaka ili štete koja nastane ponuđaču ili Izaberi.rs ili koje protiv njih na osnovu usluge pokrene korisnik ili bilo koje treće lice.

Izaberi.rs preuzima odgovornost za sve aspekte povezane sa transakcijom između ponuđača i Izaberi.rs, ali nikada za transakciju između korisnika i ponuđača, uključujući i obradu narudžbenice i obezbeđivanje upita, kao i svih drugih ugovornih informacija koje su prosleđene ponuđaču u vezi sa narudžbenicom, uslugama za klijente i podrškom, rešavanjem sporova i slanjem upita ponuđaču.

4. Cene i plaćanje

Besplatno za korisnike: Izaberi.rs korisnicima ne obračunava upotrebu internet lokacije, njihovih zahteva za ponude ili upita, već usluge plaćaju samo ponuđači.

Cenovnik: cena pojedinačnog upita koji Izaberi.rs šalje ponuđaču objavljena je na linku https://www.izaberi.rs/pricelist, pri čemu su sve cene izražene u dinarima (RSD) i ne uključuju PDV.

Plaćanje za svaki upit poslat ponuđaču: ponuđač i Izaberi.rs se slažu da će ponuđač preduzeću Izaberi.rs plaćati na osnovu cene iz objavljenog cenovnika za svaki upit poslat ponuđaču, kao što je opisano u narudžbenici.

Mesečni budžet: Izaberi.rs ponuđaču neće slati upite kada ponuđač dobije dovoljno upita kojim je u kalendarskom mesecu dostigao svoj mesečni budžet. Ako budžet u kalendarskom mesecu nije dostignut, ostatak mesečnog proračuna ponuđača prenosi se u sledeći mesec. Ako budžet nije određen u narudžbenici, računa se da ponuđač ne želi da ga ograniči i da budžet nije ograničen.

Sedmično ograničenje: Izaberi.rs ponuđaču usluga neće više slati upite kada ponuđač dobije dovoljno naplativih upita kojim je u kalendarskoj sedmici dostigao svoje sedmično ograničenje. Ako ograničenje u kalendarskoj sedmici nije dostignuto, ostatak sedmičnog ograničenja ponuđača prenosi se u sledeću kalendarsku sedmicu. Ako ograničenje u narudžbenici nije određeno, računa se da ponuđač ne želi da ograniči najveći broj primljenih upita. U sedmično ograničenje ne ubrajaju se upiti koji su poslati besplatno ili oni koji su kasnije označeni kao besplatni.

Dospeće: ponuđač se slaže da će preduzeću Izaberi.rs plaćati cene za pojedinačni upit koji mu je prosledilo preduzeće Izaberi.rs u roku od 7 kalendarskih dana nakon prijema računa bez odbitka, nagodbe ili zadržavanja plaćanja za eventualne zahteve ili iz bilo kojeg drugog razloga.

Izmena cena: Izaberi.rs mora da obavesti ponuđača o izmeni svojih cena e-poštom barem 3 dana pre stupanja na snagu novih cena usluga koje će biti objavljene na internet lokaciji. Ponuđač se slaže sa novom cenom ako je pismeno ne ospori u roku od 8 kalendarskih dana nakon prijema obaveštenja o izmeni cena. Ako ponuđač ospori nove cene, kao što je navedeno gore, računa se da je njegova pretplata otkazana na dan koji prethodi danu od kojeg Izaberi.rs počinje da obračunava nove cene.

Ako ponuđač ne plati račun, odbije njegovo plaćanje ili ga ne plati pravovremeno imajući u vidu gore navedeni rok za plaćanje, Izaberi.rs može da obračuna zakonske zatezne kamate za nepodmireni iznos.

5. Mogućnosti plaćanja

Izaberi.rs će korisnicima u skladu sa njihovom odlukom omogućiti plaćanje po predračunu ili nakon ispostavljanja računa ("naknadno plaćanje"). Sva plaćanja moraju da se izvedu kao što je određeno u nastavku.

Naknadno plaćanje: Izaberi.rs će ponuđaču mesečno izdavati račune za obavljene usluge na osnovu upita poslatih ponuđaču i na osnovu cena za pojedinačni upit.

Avansno plaćanje (plaćanje po predračunu): preduzeće Izaberi.rs će unapred mesečno ispostaviti račun ponuđaču. Izaberi.rs će ispostaviti predračun na osnovu mesečnog proračuna navedenog na narudžbenici na datum početka važenja za prvi mesec, a potom na kraju svakog meseca za sledeći mesec. Ako ponuđač otkaže narudžbenicu, i dalje će dobijati upite za unapred plaćeni mesečni proračun dok sredstva ne budu u potpunosti utrošena. Avansno plaćanje je na raspolaganju samo za ponuđače koji odrede mesečni proračun.

Izaberi.rs nudi sledeće načine plaćanja: uplata na račun, plaćanje karticama Visa i Mastercard, avansno plaćanje karticama Visa i Mastercard.

Uprkos ostalim odredbama u vezi sa mogućnošću plaćanja koje je ponuđač izabrao, Izaberi.rs može da insistira na avansnom plaćanju pre nego što ponuđaču prosledi upite.

Transakcije karticom preduzeću Izaberi.rs omogućava preduzeće Bankart d.o.o. kao odobreni ponuđač platnih usluga. Bankart d.o.o. koristi najstrožiji oblik šifriranja, i to Secure Socket Layer 3 (SSL3), a na internet lokaciji ne čuvaju nikakve podatke o kartici. Korisnici mogu da posete https://www.bankart.si, da pogledaju njihov bezbednosni sertifikat i bezbednosnu politiku. Preduzeće Izaberi.rs će čuvati podatke o klijentima odvojeno od podataka o kartici koje je klijent uneo na bezbednoj internet lokaciji Bankart. Trgovac ima sedište u Srbiji. Valuta transakcije je dinar (RSD).

6. Pravilnik o otkazivanju i vraćanju kupovne cene

Ponuđač ima pravo na besplatni prekid pretplate na uslugu sa otkaznim rokom od 48 sati na osnovu pismenog obaveštenja na adresu info@izaberi.rs. Otkaz počinje da važi nakon 48 sati, ali tek nakon utroška mesečnog proračuna u slučaju avansnog plaćanja.

Izaberi.rs ne vraća uplate za usluge. Uprkos tome, Izaberi.rs može po sopstvenom nahođenju da prouči zahtev za vraćanje kupovne cene, a pismeni zahtev će obraditi u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema. Otkazivanje ili vraćanje ponuđač može da zahteva tako što će poslati zahtev na info@izaberi.rs. Ako uslugu bilo kada otkaže, a da pritom ne poštuje ovaj postupak, neće dobiti vraćene uplate.

Ako ponuđač dobije upit koji nije u skladu sa njegovom narudžbinom, ako ne dobije nijedan upit više od 30 dana zbog neraspoloživosti korisnika u određenoj kategoriji upita ili ako su podaci za kontakt u upitu nevažeći, o tome može da nas obavesti u roku od 30 dana nakon prijema upita tako što će poslati e-poruku na info@izaberi.rs. Preduzeće Izaberi.rs će po sopstvenom nahođenju proučiti zahtev. Za sve važeće zahteve preduzeće Izaberi.rs će izdati knjižno odobrenje za korisnički nalog ponuđača kod Izaberi.rs. Preduzeće Izaberi.rs u ovim slučajevima ne omogućava vraćanje gotovine ili sredstava na kreditnu karticu.

7. Bezbednost podataka - prosleđivanje i obrada podataka

Potpisivanjem svoje narudžbenice ponuđač potvrđuje da je upoznat sa politikom privatnosti Izaberi.rs (https://www.izaberi.rs/privacy-protection) i obavezuje se da će je dosledno poštovati.

Izaberi.rs će prihvatiti sve razumne mere za zaštitu podataka o ličnosti korisnika.

Izaberi.rs će proslediti podatke o ličnosti i druge podatke o korisniku ponuđaču u svrhu obrade zahteva za dobijanje ponude, a ponuđač se slaže i garantuje da će podatke o korisnicima koristiti i obrađivati samo u svrhu pripreme ponude ili sklapanja posla sa tim korisnikom, ponuđač dalje garantuje da će sve podatke o ličnosti obrađivati u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka i svim ostalim zakonodavstvom koje reguliše tu oblast.

Ponuđač priznaje da svrhu obrade podataka određuje isključivo Izaberi.rs.

Ponuđač se obavezuje da će adekvatno zaštititi podatke o korisnicima koje dobije od Izaberi.rs u svrhu njihove obrade za pripremu ponude i izvođenje ili ostvarivanje svih sporazuma ili ugovora sklopljenih sa korisnicima.

To uključuje sledeće:

  • Ponuđač će obezbediti da adrese e-pošte i brojevi telefona u upitima budu adekvatno zaštićeni lozinkama, tako da je neovlašćeni pristup onemogućen.
  • Ponuđač će obezbediti odgovarajuću računarsku zaštitu i bezbednost od kibernetičkih napada za zaštitu podataka o korisnicima.
  • Ponuđač neće ostavljati dokumente koji sadrže podatke o ličnosti bez nadzora i neće ih baciti, a da ih prethodno nije uništio.
  • Ponuđač se obavezuje da će izbrisati podatke o korisnicima odmah nakon što upotreba podataka o ličnosti tog korisnika ne bude više potrebna za pripremu ponude ili sklapanje posla sa njim.
  • Ponuđač se obavezuje da će bez odlaganja obavestiti Izaberi.rs o svih zahtevima za brisanje podataka o korisnicima.
  • Ponuđač se obavezuje da će na zahtev Izaberi.rs odmah popuniti, proslediti, izbrisati ili popraviti podatke ili zaustaviti obradu podataka o pojedinačnom korisniku ili korisnika uopšte.

Obaveštenje o kršenju zaštite podataka o ličnosti:

  • U slučaju kršenja zaštite podataka o ličnosti, ponuđač se obavezuje da će odmah obavestiti nadležan nadzorni organ.
  • U slučaju upada u podatke o ličnosti, ponuđač se obavezuje da će bez odlaganja obavestiti Izaberi.rs.
  • U slučaju upada u podatke o ličnosti, ponuđač se obavezuje da će bez odlaganja obavestiti korisnika.

8. Pravilnik o izvođenju usluga

Usluga Izaberi.rs biće aktivna u roku od 3 dana nakon potvrde narudžbenice i uplate ponuđača, ako je zahtevano avansno plaćanje. Početak usluge može da zavisi od raspoloživosti zainteresovanih korisnika, što može da prouzrokuje kašnjenje kod slanja upita.

9. Prava preduzeća Izaberi.rs

Izaberi.rs zadržava pravo na izmenu ili prekid nuđenja usluga bez prethodnog upozorenja.

Izaberi.rs zadržava pravo na izmenu opštih uslova. Izaberi.rs će ažurirane uslove označiti datumom izmene i bez odlaganja obavestiti ponuđača.

Ponuđač se slaže sa tim da korisnici mogu da ih ocene i da Izaberi.rs može da objavi i pregleda ocene ponuđača. Tržišne sadržaje, koje Izaberi.rs povremeno kreira, ponuđač ne sme da koristi ni u kakvom obliku, osim u skladu sa pismenim licencnim sporazumom između ponuđača i Izaberi.rs.

Izaberi.rs zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju bilo kada prekine saradnju sa ponuđačem bez prethodnog upozorenja, između ostalog u slučaju kršenja ovih uslova, zloupotrebe, žalbi korisnika koje se ponavljaju, loše reputacije ponuđača na internetu, loše ocene rejtinga i neplaćanja računa do datuma dospeća.

10. Zakonodavstvo koje se primenjuje i rešavanje sporova

Ugovorne strane se slažu da ove uslove korišćenja, njihovo tumačenje i bilo koju stvar u vezi sa njima reguliše srpsko zakonodavstvo. U slučaju bilo kakvog spora, ponuđač i Izaberi.rs se slažu da će najpre pokušati da mirno reše spor, u slučaju neuspešnih pregovora, ugovorne strane se slažu da bilo koja ugovorna strana može da pokrene postupak pred sudom, pri čemu je za rešavanje sporova nadležan sud u Beogradu.

Beograd, 7. septembar 2020. godine
Informa Studio d.o.o.